Metoder för informationsinsamling

Det finns många sätt att samla in information i forskning. Vilken metod som väljs avforskaren beror forskning frågan som ställs. Exempel metoder för insamling av information inkluderar undersökningar, intervjuer, tester, fysiologiska utvärderingar, observationer, befintliga spela in recensioner och biologiska prover.

 

En undersökning är en uppsättning frågor för undersökningsdeltagare att svara. Undersökningar kan administreras i person, via post, telefon eller elektroniskt (e-posteller Internet). En undersökning kan ges till en individ eller i en grupp. Undersökningar används för att information om många individer och kan omfatta flera/tvingade val eller öppna frågor (t.ex. demografi, hälsa, kunskap, åsikter, föreställningar, attityder och kunskaper).

 

En intervju är ett samspel som innebär att forskaren och deltagarna där frågor presenteras personligen, per telefon eller även elektroniskt (e-post eller Internet). Under en intervju frågor att detaljerad information från deltagaren om ämnet under studien. Frågorna kan vara liknande de frågade i en undersökning.

 

Ett test är ett formulär eller en fysisk eller mental aktivitet för vilken en normal standard har fastställts eller för vilka det finns rätta svar. En deltagares resultat testet jämförs sedan med dessa standarder och/eller rätta svar. Tester används i forskning för att avgöra en deltagares aptitude, skicklighet, kunskap, hälsa eller psykiska status jämfört med befolkningen i allmänhet. Tester kan ges personligen eller genom ett papper eller elektroniskt medium. Ett exempel skulle vara studenter som ett standardiserat test för akademiska prestationer (t.ex., SAT, MCAT, GRE).

Fysiologiska bedömningar är mätningar som en deltagares fysiska egenskaper utvärderas som blodtryck, puls eller fysisk styrka. I hälso relaterad forskning, kan fysiologisk bedömning användas att fastställa deltagarens hälsa status före, under eller efter slutförandet av studien. Ett exempel skulle vara äldre vuxna röra tårna att bedöma flexibilitet och .

Observationerna är inspelningar som tas av deltagaren utan att kräva interaktion. Dessa inspelningar görs samtidigt som deltagare är engagerade i rutinmässiga beteenden och används som en indikator vad deltagarna faktiskt göra snarare än att förlita sig helt egna rapporter av deltagarnas beteenden. Ett exempel är en forskare som observerar en pågående lektion planerar används i ett klassrum med en allmän skola lärare.

Spela in recensioner ske när forskaren undersöker och extraherar information från dokument som innehåller information om deltagaren. Poster som granskas i forskning kan vara offentliga eller privata. Ett exempel skulle vara en forskare samla information om en sjukdom från patientens journaler.

Biologiska prover är ämnen (blod, urin, saliv) som tas från en person och används för att mäta fysiologisk information. Ett exempel skulle utnyttja blod för att bedöma sockerhalten i en diabetiker patient.

Oavsett vilken typ av information som samlas in i en forskningsstudie eller hur densamlas in, är det extremt viktigt att genomföra insamlingen av informationen med precision (dvs tillförlitlighet), noggrannhet (dvs giltighet) och minimal fel. Integritet och nyttan av forskningen kan äventyras om studien mätningar inte utförs korrekt. Faktorer som bidrar till effektiv informationsinsamling diskuteras i de kommande avsnitten.