Forskning för att upptäcka ny kunskap

Forskning är en process för att upptäcka ny kunskap. Det definieras ofta som: ”En systematisk undersökning”, d.v.s. insamling och analys av information som syftar till att utveckla eller bidra till generaliserbar kunskap.

Syftet med forskning är att ”förlänga mänsklig kunskap om den fysiska, biologiska eller sociala världen utöver vad som redan är känt.”.

Forskning är annorlunda än andra sätt att upptäcka kunskap (som att läsa en bok) eftersom den använder en systematisk process som kallas den vetenskapliga metoden.

shutterstock_368080166Den vetenskapliga metoden består av att observera världen omkring dig och skapa en hypotes om relationer i världen. En hypotes är en välgrundad och utbildad förutsägelse eller förklaring om någonting. En del av forskningen process innebär att testa hypotesen, och sedan studera resultaten av dessa tester

När en forskare bildar en hypotes, brukar detta ofta fungera som en av en forskningsstudie. Den ger forskaren insikt i vilka faktorer som är viktiga att studera och hur de kan relateras till varandra .

Forskaren kan även se manipulation i resultaten (t.ex. ändrade behandlingar i sjukdomsforkning eller förändringar i miljön). Genom dom här insikterna kan forskaren tolka den information hen samlar in och kan göra välgrundade slutsatser om resultaten.

Forskning kan göras med människor, djur, växter, andra organismer och oorganisk materia. När forskning sker med människor och djur, måste man följa särskilda regler uppsatta av den djurförsöksetiska nämnden och vetenskapsrådet. Detta säkerställer att människor och djur behandlas med värdighet och respekt, och att forskningen orsakar minimal skada.

Oavsett vilket ämne som studeras, värdet av forskningen beror på hur väl den är utformad och gjord. Därför är en av de viktigaste faktorerna i att göra bra forskning att följa mönstret eller plan som har skapats av en erfaren forskare som kallas Ansvarig forskare (Projektledare . På engelska PI eller Principal Investigator. En PI är ansvarig för alla aspekter av forskningen och skapar vad som kallas ett protokoll (dvs. forskningsplanen). Detta är regler som alla inblandade i experimenten måste följa. Genom att ha ett protokoll på plats kan forskningsteamet och allmänheten vara säkra på att resultaten av forskningen är verkliga och användbara för andra forskare.