Deskriptiva studier

En deskriptiv studie är en där information som samlas in utan att ändra miljön (dvs ingenting manipuleras). Ibland benämns dessa som observationsstudier.

shutterstock_124814944Beskrivande studier kan innebära en interaktion med olika  grupper av människor (en sk tvär snitts studie) eller en studie kan följa individer över tid (longiudinell studie). Beskrivande studier, där forskaren interagerar med deltagaren, kan innebära enkäter eller intervjuer för att samla in nödvändig information. Beskrivande studier där forskaren inte samverkar med deltagaren är observationsstudier av människor i enmiljö och studier som innefattar insamling av data med hjälp av befintliga poster (t.ex. medicinska record review).

Fall exempel en deskriptiv studie

Beskrivande studier är oftast de bästa metoderna för insamling av information somkommer att visa relationer och beskriva världen som den finns. Dessa typer av studier görs ofta innan ett experiment att veta vilka specifika saker att manipulera och ta i ett experiment.Det finns exempel som tyderatt beskrivande studier kan svarafrågor som ”vad är” eller ”vad var.” Experimenten kan normalt svara ”varför”eller ”hur.”