Vad göra? – En processmodell för KontraUrbanisering

Det processinriktade projektet KV lab (AS) eller Konst och Vetenskapslaboratorium Andra sidans bakgrund är således det dramatiska kultur- och kunskapsdränage som drabbar landsbygden och mindre orter genom avveckling av verksamheter samt genom utflyttning, – oftast till förmån för större städers expansion och utveckling.

Därför bildades Kulturföreningen Andra sidan, med syfte att utveckla broar till andra verksamhetsområden och regioner genom att skapa en innovativ processmodell som bidrar till utveckling enligt följande:

Syfte/mål – Projekt KV lab (AS) ska främja lokal/regional kultur- och kunskapsbildning genom att med hjälp av IT-stöd och stipendiater från universitet och högskolor flytta en del av kunskapskapitalet och de kreativa resurserna från storstad till mindre orter och landsbygd.

KV lab (AS) ska med den dialogiska processinriktade konsten som metod, den digitala IT- tekniken som verktyg och med en kommun, i Västra Götalands ytterområden, som material, – fungera som en kreativ intermediär aktör i den lokala/regionala utvecklingen.

Målet är att genom mötet mellan konst- och vetenskap skapa ett flerdisciplinärt forum, en fysisk och virtuell mötesplats och en brygga för att förena en kommuns: produktions- utbildnings- samt kultursektor. Forumets ska som neutral aktör och plats utveckla idéer som leder till nya betraktelsesätt, nya samarbetsformer och nya verksamhetsområden.

Verksamheten underbyggs och utvecklas kontinuerligt genom överföring av evidensbaserad forskning samt fungerande praxis hämtade från organisationer/högskolor/ universitet såväl utomlands som inom Sverige. Verksamhetens fyra ben/utvecklingsområden är: Kultur vitaliserar Skolan / Kultur är Hälsa / Kulturell utveckling är Integration / Kultur främjar Näringslivet.

Målsättning förutom att utveckla regionens kulturliv är att i samverkan med andra aktörer komplettera den regionalt dominerande industrin med incitament och utvecklingsidéer för ”gröna jobb” inom kultur- kunskaps- och tjänstesektorn med inriktning på främst på kvinnors och ungdomars arbete. KV lab (AS) kommer därför att ha speciellt fokus på barn och ungdomars kultur- och kunskapsbildning med extra stöd för barn och ungdomar med funktionshinder samt barn och ungdomar med invandrarbakgrund.

I processen kommer praktiserande gymnasieelever från deltagande kommun bl.a. att skolas i ett forskningsrelaterat förhållningssätt genom att i samverkan med sakkunniga agera som assistenter och svara för delar av drift och utveckling av verksamheten enligt följande exempel:  – /Bygg- och anläggningsprogrammet medverkar vid verksamhetslokalens uppförande. /Hotell- och Restaurangprogrammet utvecklar servicen. /Samhällsprogrammet sköter marknadsföringen. /Teknikprogrammet ansvarar och utvecklar tekniken/ Barn- och fritidsprogrammet driver under sakkunnig ledning ett ”kulturlaboratorium” för barn och för därmed erfarenheter vidare till lägre åldrar.

Processen kommer således energiskt att främja ungt skapande och entreprenöriellt lärande genom barn och ungdomars aktiva medverkan i skarpa laborationer. Processen kommer också att fungera som en fortlöpande kumulativ berättelse av och om regionens unga innevånare i en tid då delar av samhällsstrukturen p.g.a. miljöskäl, avflyttning m.m. tvingas att finna nya och fungerande verksamhetsstrategier.

Lämna en kommentar